Güncel Duyurular

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Güncel Duyurular
  • 31.05.2018

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında

31.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelikle Otopark Yönetmeliğinin yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2019 olarak değiştirilmiştir.

31 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30437

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.