Şube Etkinlikleri

Fotogaleri

  • TMMOB Eskişehir
  • Şube Etkinlikleri
  • 30.06.2016

Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Mesleki Denetim Uygulamaları Konulu Bilgilendirme Toplantısı-30.06.2016

Değerli Meslektaşımız;


İmar mevzuatı gereği yapı ruhsatı düzenleyen idareler tarafından sorumluluk alan mimarların yaptıkları işlemlere ilişkin bilgiler ve düzenlenen İnşaat ve Yapı Kullanma İzni formlarının aslı gibidir onaylı suretleri her ayın ilk haftası içinde Odamıza gönderilmektedir. Gönderilen bilgiler Şubemizce mesleki denetim yapılmış olsun veya olmasın kayıt altına alınmaktadır. Gelen ruhsatlar ile kayıtlarımız karşılaştırıldığında, proje/projelerinize mesleki denetim ve proje sicil kaydı yaptırmadan ruhsat aldığınız tespit edilmiş ve ilgili yazımızla tarafınıza bildirilmiştir. İlgili yazıda bahsi geçen proje/projelerin 10 gün içerisinde mesleki denetim birimimize sunulması belirtilmiştir. Şubemiz, uymakla yükümlü olduğumuz yönetmeliklerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu’nun yazısı gereği mesleki denetim yaptırmayan üyelerimizi tespit etmektedir. Mesleki denetim yaptırmayan üyelerimizi, yine bahsi geçen yönetmelikler uyarınca ve Merkez Yönetim Kurulumuzun bu yazısı gereği topluca Onur Kuruluna sevk edecektir. Bu doğrultuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına aşağıdaki bilgiler ve ekte örnek mahkeme kararları tarafınıza sunulmuştur.

Başka şubelere üye olup Eskişehir’de proje yapan oda üyelerimizin de bağlı bulundukları şubeleri, konu hakkında bilgilendirilip, gerekli işlemin yapılması yönünde uyarılmaktadır.

6235 sayılı Yasanın 13. ve 39. maddelerine dayalı olarak hazırlanıp, Oda Genel Kurulu kararı ile kabul edilen ve 2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği “serbest mimarlık hizmetleri üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve uygulamaların tarifini” göstermek üzere düzenlenmiş olan bir yönetmeliktir. 

Anılan Yönetmelik de diğer yönetmelikler gibi Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak çıkarılan Yönetmeliklerden biri olup, Mimarlar Odası bu yönetmelik hükümlerine göre; “Mimarlık hizmetlerinin; kamu yararını gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak” amaçlarıyla “mesleki denetim uygulamasını” yürütmektedir. 

Bu uygulama tamamen üye-oda ilişkisi ve bunu düzenleyen yasa ve yönetmelikler gereği üyelerin mesleki çalışmalarını denetleme yetkisinin kullanılmasıdır. Bazı iddiaların aksine Meslek odaları vize işlemi değil, “mesleki denetim” yapmakta olup, bu uygulama yönetmeliklere dayalı hukuki bir düzenlemedir. (Danıştay 8. Dairesi, 2005/5700 E. ve 2007/4017 K.) Meslek odası ile üyesi arasında yasa ve yönetmeliklerce bağıtlanmış hukuki süreç ile belediyelerin yürütmekte olduğu ve görevleri kapsamında olan yapı ruhsatı düzenleme süreci birbirine karıştırılmamalıdır. Ayrıca İdarelerin meslek odası ile üyesi arasındaki bir iç düzenlemeye müdahale hakkı da bulunmamaktadır. 

Yönetmeliğe açılan davalar sonucundaki yargı kararlarında da İmar Kanunun 8. Maddesi, Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği ve Bakanlık genelgeleriyle getirilen düzenlemelerin, yapının ruhsata bağlanmasına ilişkin usûl ve esaslara ilişkin olup, bu düzenlemelerin meslek odası ile üyesi arasındaki mesleki denetime sunma yükümlülüğünün bertarafı anlamına gelmediği ve Meslek Odası ile üyesi arasındaki hukuki duruma ilişkin olmadığı vurgulanmıştır. 

Bu bağlamda tüm mimarların meslek icralarında Oda yönetmelik düzenlemelerine uymaları yasal bir zorunluluk olup, serbest meslek icra etmek isteyen meslektaşlarımızın her yıl büro tescillerini yaptırıp, mesleki hizmetlerini Oda mesleki denetimine sunarak kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Kamu ihale mevzuatı hükümleri uyarınca da meslek mensuplarının üyesi oldukları Oda tarafından tutulan sicilleri esas alınarak düzenlenen belgeler, üyelerinin mesleki deneyimlerini belgelemekte kullanılmakta ayrıca proje ve uygulama denetçisi mimar olmak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan başvurularda Meslek Odası’ndan alınan proje müellifliği, fenni mesuliyet ve şantiye şefliği hizmetlerine ilişkin sicil kayıt dökümleri de meslek mensubunun mesleki deneyimini belgelemektedir. 

Ayrıca İmar Kanunu ve Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerden sonra, 5846 sayılı FSEK kapsamında ilim edebiyat eserleri arasında sayılan mimari projelere ilişkin hakların korunabilmesinde en güvenilir kaynak, Mimarlar Odası mesleki denetim kayıtları olarak öne çıkmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında müelliflik kaydını yaptırarak mesleki haklarınız ile telif haklarınızın koruma altına alınmasını sağlamanız ve ayrıca yönetmelik hükümlerinden dolayı mesleki kısıtlılık durumuyla karşı karşıya kalmamanız için projelerinizi Mesleki Denetime sunmanız zorunludur. 

Bilginize saygılarımızla sunarız.


TMMOB Mimarlar Odası

Eskişehir Şubesi